Monitoring

Wizyjny

 

MONITORING WIZYJNY

Oznaczenie terenu monitorowanego

 

Obiekt jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia, a także kontroli produkcji. Administratorem nagrywanych danych osobowych jest spółka Eltechnik Sp. z o.o. z siedzibą w Falmirowicach przy ul. Ozimskiej 6, 46-053 Falmirowice NIP: 7543150871. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu dostępne są na stronie internetowej eltechnik.eu/monitoring-wizyjny lub w dziale administracji.

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu dostępna w siedzibie firmy

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję o przetwarzaniu danych osobowych osób znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Falmirowicach przy ul. Ozimskiej 6 oraz w jej najbliższym otoczeniu w ramach monitoringu.

 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eltechnik Sp. z o.o. z siedzibą w Falmirowicach przy ul. Ozimskiej 6. Z Administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym powyżej adresem lub drogą mailową pod adresem rodo@eltechnik.eu
  • Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest: zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia, a także kontroli produkcji. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakimi są zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia, kontroli produkcji, a także na podstawie art. 22 2 Kodeksu pracy w zakresie monitoringu pracowników.
  • Pani/Pana dane mogą być przekazane jedynie: uprawnionym pracownikom, podmiotom świadczącym usługi IT, a także podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  • Dane z monitoringu są przechowywane do czasu nadpisania, nie dłużej jednak niż do upływu 3 miesięcy od daty rejestracji obrazu, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas po prawomocnym zakończeniu postępowania.
  • Ma Pani/Pan prawo domagać się od Administratora dostępu do swoich danych, ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
  • Ma Pani/Pan prawo wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  • Ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie narusza przepisy prawa.
  • Podanie danych osobowych nie stanowi wymogu ustawowego ani umownego.

Wersja PDF

PDF