Polityka Prywatności


POLITYKA PRYWATNO
ŚCI

 

Eltechnik Sp. z o.o. ul. Ozimska 6 46-053 Falmirowice NIP 7543150871, REGON 367606899 KRS 0000683536 jest odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w rozumieniu art. 24 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Spółka przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

 

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Eltechnik Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których spółka przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Eltechnik Sp. z o.o. realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane Eltechnik Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych: Eltechnik Sp. z o.o. ul. Ozimska 6 46-053 Falmirowice NIP 7543150871, REGON 367606899 KRS 0000683536.

 

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza Eltechnik Sp. z o.o.?

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których spółka przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Informacje ogólne

Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Eltechnik Sp. z o.o. w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia uwagami dotyczącymi usług lub produktów spółki, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z Eltechnik Sp. z o.o.

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez spółkę lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną od osób fizycznych, które kontaktują się z Eltechnik Sp. z o.o. w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów Eltechnik Sp. z o.o., a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z Eltechnik Sp. z o.o. zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko/firma, adres e-mail oraz numer telefonu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam wiadomość za pośrednictwem formularza na stronie internetowej.

 

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

 

Podstawy prawne przetwarzania

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do Eltechnik Sp. z o.o. lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

 

Przetwarzanie danych osobowych klientów Eltechnik Sp. z o.o. i potencjalnych klientów

Spółka przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami spółki niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się spółka. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe.

Zwracamy uwagę, że informacje dotyczące plików cookies podane są przez nas w sekcji Pliki cookies.

 

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych produktów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

 • na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,
 • na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane
 • jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies
 • profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych serwisach lub produktach do tych preferencji
 • profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

 

Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

 • usprawiedliwionym interesie Eltechnik Sp. z o.o. jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)
 • zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)
 • wykonania zawartej umowy
 • obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

 • usprawiedliwionym interesie spółki jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych, usług)
 • zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)

 

Podstawy prawne przetwarzania

Jeżeli końcowy użytkownicy są również klientami Eltechnik Sp. z o.o. podstawy prawne przetwarzania ich danych są takie same jak w przypadku sekcji opisanej powyżej (Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących klientami lub potencjami klientami spółki) w odniesieniu do klientów Eltechnik Sp. z o.o. Jeśli zaś nie są oni klientami, podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest w zależności od sytuacji i rodzaju danych osobowych bądź zgoda osoby fizycznej (w tym w szczególności zgoda na e-mail marketing lub telemarketing) lub usprawiedliwiony interes Eltechnik Sp. z o.o. jako administratora danych (np. w zakresie dostarczania usługi zamówionej przez klienta, w zakresie czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń).

 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Eltechnik Sp. z o.o. W obowiązujących w spółce politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy spółka przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika

2) w przypadku, gdy spółka przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje

3) przypadku, gdy spółka przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

 

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Eltechnik Sp. z o.o. ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu spółka powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Eltechnik Sp. z o.o. przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 • ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy)
 • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Eltechnik Sp. z o.o.
 • podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Eltechnik Sp. z o.o.
 • pozostali podwykonawcy Eltechnik Sp. z o.o. świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Eltechnik Sp. z o.o., a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy
 • firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu)
 • audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej (przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

 

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Eltechnik Sp. z o.o. jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@eltechnik.eu uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

 

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@eltechnik.eu.

 

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza Eltechnik Sp. z o.o. można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: rodo@eltechnik.eu lub – w odpowiednich przypadkach – skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji lub zmianę danych osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.

 

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres rodo@eltechnik.eu.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

 

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres rodo@eltechnik.eu.

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Eltechnik Sp. z o.o. albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez spółkę. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: rodo@eltechnik.eu

Osoby, których dane osobowe przetwarza Eltechnik Sp. z o.o. mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie

Eltechnik Sp. z o.o., a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

Eltechnik Sp. z o.o

ul.Ozimska 6

47-053 Falmirowice

tel. 883 357 736

Wersja PDF

PDF